Ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ δεδομένη πλέον ἀνάκαμψή της ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση τὴν ἄμεση ἀποκατάσταση πολλῶν ἀδικιῶν, ἀπὸ ὅσες ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τὴν τελευταία τετραετία∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε, στὴν ὁμιλία στὸ Ἑλληνιοαμερικανικὸ Ἐπιμελητήριο, ὅτι τὸν Ἀπρίλιο, μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, θὰ διαθέσει ἡ κυβέρνηση τὸ 70% αὐτοῦ στὶς εὐαίσθητες κοινωνικὰ ὁμάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλομισθούς, ἔνστολους, ὡς πρώτη ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν καὶ στὸ βαθμὸ άναπτύξεως τῆς οἰκονομίας θὰ ἐπεκτείνεται ἡ κοινωνικὴ πολιτική. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δὲν ἄφησε ἀμφιβολία γιὰ τὸ αἴσιο τέλος τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα, ἐνῶ ἐπέμεινε ὅτι δὲν ὑπάρχει πιθανότης ὑποχωρήσεώς του γιὰ πλειστηριασμὸ τῆς πρώτης κατοικίας, τὰ ἀκίνητα καὶ τὶς ἀπολύσεις.