Γῆς ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησεν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνος εἶχαν προκαλέσει καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις, διότι ἄλλαξε πολλὰ στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῶν Ἀθηναίων∙ εἶναι γεγονὸς ὅμως ὅτι, μὲ τὴν σεισάχθειαν, τὴν ἐξαγορὰ ὅσων εἶχαν πουληθεῖ ὡς δοῦλοι καὶ τὴν νομισματικὴ μεταρρύθμιση, ἄλλαξε πολλά. «Ἤρεσε δὲ οὐδετέροις, ἀλλ’ ἐλύπησε καὶ τοὺς πλουσίους ἀνελὼν τὰ συμβόλαια»∙ δὲν ἄρεσε ὅμως σὲ κανέναν, ἀλλὰ λύπησε καὶ τοὺς πλουσίους, διότι ἀκύρωσε τὰ συμβόλαια. «Καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς πένητας, ὅτι γῆς ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησε ἐλπίσασιν αὐτοῖς»∙ καὶ πολὺ περισσότερο τοὺς φτωχούς, διότι δὲν ἔκανε ἀναδασμὸ τῆς γῆς, ὅπως εἶχαν ἐλπίσει. «Οὐδὲ παντάπασιν, ὥσπερ ὁ Λυκοῦργος, ὁμαλοὺς τοῖς βίοις καὶ ἴσους κατέστησε»∙ οὔτε ἐπέβαλε σὲ ὅλους, ὅπως ὁ Λυκοῦργος, τὴν ἀπόλυτη ἰσότητα στὴ ζωή τους. Τὴν εὐγενῆ ἅμιλλα καὶ τὴν ἰσηγορία θέσπισε ὡς κύριες ἀρχές∙ αὐτὲς συνέβαλαν, παρὰ τὴν διαμεσολάβηση τοῦ Πεισιστρράτου, στὴν ἀνάδειξη τῆς ἀμέσου δημοκρατίας.