Καινοτομία, Κίνας, Ρωσίας

Ἡ ἁλματώδης ἀνάπτυξη τῆς προηγμένης τεχνολογίας στὴν Κίνα καὶ δευτερευόντως στὴ Ρωσία μελετῶνται πλέον σοβαρὰ στὴ Δύση∙ στὸ κινεζικὸ κέντρο καινοτομίας, Ζhongguancum, ἔξω ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, ἔχουν συρρεύσει οἱ καλύτεροι ἐρευνητὲς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς μεγάλης χώρας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ξένοι, μὲ τὴν συνεργασία μὲ πολλὰ Πανεπιστήμιά τους καὶ μεγάλες ἐπιχειρήσεις∙ μὲ 120 εὐρὼ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐταιρείας του, μὲ τὶς ἀνάλογες πρωτοβουλίες, ἐνῶ μπορεῖ νὰ συνεργασθεῖ καὶ μὲ τὰ κέντρα ἐρευνῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὰ συνδεδεμένα μὲ τὸ κινεζικό∙ σὲ μικρὴ ἀπόσταση βρίσκεται καὶ τὸ ρωσικὸ Σολοκόλοβο, ἔξω ἀπ’ τὴν Μόσχα, μὲ συνεχῆ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν μεταξύ τους. Τὸ κύριο χαρακτηριστικό τους εἶναι, ἡ πλήρης ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὴν Silicon Valey.