Πρύτανις, Ναπολεοντίσκος

Ὁ πρύτανις τοῦ Καποδιστριακοῦ βρίσκεται πλήρως ἀπομονωμένος, μὲ μοναδικό του στήριγμα τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ὀλίγους γνωστοὺς ταραχαποιούς∙ τὴν Δευτέρα παρουσιάζεται στὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα γιὰ ἀνάκριση, ὡς ὕποπτος γιὰ τὴν ἐκτέλεση καὶ ποινικῶν ἀδικημάτων, ἐνῶ στὸ Καποδιστριακὸ οἱ περισσότεροι διοικητικοὶ ὑπάλληλοι ἔχουν ἐπιστρέψει πλέον στὰ γραφεῖα τους καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο ἐπαναρχίζουν τὰ μαθήματα σὲ ὅλες τὶς σχολές, ἂν καὶ οἱ περισσότερες λειτουργοῦσαν ἤδη κανονικά. Ὁ πρωθυπουργὸς παρέχει πλήρη κάλυψη στὸν ὑπουργό του, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινὴ γνώμη πιστεύει ὅτι, ἴσως ἦταν ὑπερβολικὰ ἀνεκτικὸς ἐπὶ τόσο χρόνο∙ μετὰ τὸν πρύτανη μένουν ἐκτεθειμένοι ἀνεπανόρθωτα οἱ συγκλητικοὶ καὶ οἱ καθηγητὲς τοῦ πρώτου Πανεπιστημίου τῆς χώρας, διότι ἐπέδειξαν περισσὴ δουλικότητα καὶ παντελῆ ἔλλειψη τόλμης καὶ ἐλευθέρας βουλήσεως, μὲ αὐτὸ τὸ ἦθος διδάσκουν στὰ παιδιά; Ὅσο γιὰ τὴν ἱστορία, δὲν χρειάζοταν προσβολὴ καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ∙ 11000 κηφῆνες ἀπέλυσε τὴν πρώτη μέρα ἀπ’ τὸ Παλάτιον.