Κατειργάσατο τὸ μέγιστον

Σύντομη ἀναφορὰ στὴν ἱστορία τοῦ Λυκούργου ἐπιχειρεῖ ὁ Πλούταρχος∙ ἐπιδιώκει ἀναδεῖξαι τὶς διαφορὲς τοῦ Σπαρτιάτου βασιλέως καὶ τοῦ Σόλωνος. «Ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν ἑνδέκατος ὢν ἀφ’ Ἡρακλέους»∙ ἀλλὰ ὁ Λυκοῦργος ἦταν ἀπὸ ἑνδέκατη γενιὰ ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους. «Καὶ βεβασιλευκὼς ἔτη πολλὰ τῆς Λακεδαίμονος ἀξίωμα μέγα»∙ καὶ ἀφοῦ ἐβασίλευσε πολλὰ ἔτη, μὲ μεγάλο κῦρος. «Καὶ φίλους καὶ δύναμιν οἷς ἔγνω καλῶς περὶ τῆς πολιτείας ὑπηρετοῦσαν εἶχε»∙ καὶ εἶχε φίλους καὶ δύναμη γιὰ ὅσα σχεδίαζε γιὰ τὴν ἀλλαγὴ στὴν πολιτεία. «Καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πειθοῖ χρησάμενος, ὥστε καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀποκοπῆναι»∙ καὶ μὲ τὴν βία μᾶλλον παρὰ μὲ τὴν πειθώ, ὥστε ἔχασε καὶ τὸν ἕνα ὀφθαλμό του. «Κατειργάσατο τὸ μέγιστον εἰς σωτηρίαν πόλεως καὶ ὁμόνοιαν»∙ ἐπέτυχε τὰ σπουδαῖα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πόλεως καὶ τὴν ὁμόνοια. «Μηδένα πένητα μηδὲ πλούσιον εἶναι τῶν πολιτῶν»∙ χωρὶς κανέναν πλούσιον ἢ φτωχὸν πολίτη της.