Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγω τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, στὰ 1,3588 δολλάρια καὶ 138,7106 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,79, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1234. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ Οὐκρανία καὶ Ταϊλάνδη προκαλοῦν ἐπιφυλακτικότητα στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ περισσότερο τοὺς προβληματίζει ἡ παράταση τῆς ἀπραξίας στὴ Γαλλία∙ ὅλοι ἀναμένουν τὴν ἐπίσημη ὁρκομωσία τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὰ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%. Οἱ ἡγέτες ὅμως τρέχουν στὴν Κίνα, γιὰ οἰκονομικὴ συνεργασία, ὅπως ὁ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ὑπέγραψε συμφωνία, γιὰ τὴν κατασκευὴ ἐργοστασίου μετατροπῆς τοῦ ἄνθρακος σὲ φυσικὸ ἀέριο, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Μὰρκ Ὡρὸ πραγματοποιεῖ πενθήμερη ἐπίσκεψη στὴ μεγάλη χώρα καὶ ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία γιὰ τὴν συνεργασία τῆς Πεζὼ μὲ κινεζικὴ ἑταιρεία γιὰ συμπαραγωγὴ αὐτοκινήτων στὴν Κίνα. Αἰσθάνονται σίγουροι στὸ ἐσωτερικό τους.