Τρόικα, ἄκομψες κινήσεις

Ὡς ἄκομψη χαρακτηρίζεται ἡ διαρροὴ πληροφοριῶν, σχετικὰ μὲ τὶς κινήσεις τῆς τρόικας, διότι δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ κρίσιμο θέμα∙ οἱ διαφορὲς στὰ θέματα, εἶναι πολλὲς σὲ ἀπόλυτο ἀριθμό, ἀλλὰ μὲ ἐλάχιστη βαρύτητα στὴν οἰκονομία, στὴν ὁποία μετρᾶνε δύο πράγματα, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, μάλιστα πάνω ἀπὸ 1,2 δις εὐρώ, καὶ ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως, γύρω στὸ 3,5% ἐτησίως, ἀλλὰ στὸ μηδὲν περίπου τὸν Δεκέμβριο. Οἱ μεταρρυθμίσεις ἀποβλέπουν στὴν ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἀνάκαμψή της, ὅταν αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται οἱ καθυστερήσεις, κάποιων δευτερευούσης σημασίας, παραβλέπονται∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὶς ἐπικαλοῦνται ὅσοι ἔχουν ἀκέραια τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πανθομολογούμενη ἀπ’ τοὺς ἴδιους οἰκονομικὴ πολιτική, μὲ τὴν πρωτοφανῆ κρίση στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ τριετία. Οἱ ὑπέυθυνοι τῆς κρίσεως ἐπιμένουν στὴν μυωπικὴ θεώρηση τῶν ἑλληνικῶν προβλημάτων κι ἀποδεικνύουν, ὅτι μᾶλλον δὲν θέλουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας, ἀφοῦ ἀντίκειται στὶς προβλέψεις τους.