Θάνατος Νέλσωνος Μαντέλα

Ὁ Νέλσων Μαντέλα ἔχει χαράξει τὴν ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς, ὅσο κανεὶς ἄλλος ἡγέτης της∙ χάρις στοὺς ἀγῶνες του καὶ στὴν συνεπῆ στάση του ἐπέτυχε τὴν κατάργηση τοῦ ἀπαρτχάιντ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς καὶ τὴν μετάβασή της σὲ ὁμαλὴ συμβίωση τῶν δύο κοινοτήτων, ὅσο κι ἂν ὑπάρχουν ἀκόμη πολλὰ προβλήματα. Τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ δείξουν τὴν ἐξέλιξη τῆς πλούσιας χώρας, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς πολιτικῆς σκέπης τοῦ ἱστορικοῦ ἡγέτου∙ εἴκοσι ἑπτὰ χρόνια, στὶς χειρότερες φυλακὲς τοῦ κόσμου, δὲν κατέβαλαν τὴν ἀποφασιστικότητά του, οὔτε τὸν ἐξώθησαν σὲ ἀκραῖες θέσεις μίσους. Ἦταν πράγματι μεγάλος∙ στὴν μεθαυριανὴ κηδεία του θὰ παραβρεθοῦν περίπου ἑξῆντα ἡγέτες τοῦ κόσμου, ὡς ὕστατη ἀπόδοση τιμῆς ἀπέναντί του.