Τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως

Ἡ σύγκριση Σόλωνος καὶ Λυκούργου δὲν εὐσταθεῖ, γράφει ὁ Πλούταρχος∙ ὁ Λυκοῦργος ἐπέβαλε τοὺς νόμους του διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ ὄχι ὁ Σόλων. «Σόλων δὲ τούτου οὐκ ἐφίκετο τῇ πολιτείᾳ δημοτικὸς ὢν καὶ μέσος»∙ ὁ Σόλων ὅμως δὲν χρησιμοποίησε βία γιὰ τὸ πολίτευμά του, ἐπειδὴ ἦταν δημοκρατικὸς καὶ μεσαίας τάξεως. «Ἐνδεέστερον δὲ τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως οὐδὲν ἔπραξεν»∙ ἀλλὰ δὲν ἔκανε τίποτε κατώτερο ἀπ’ τὴν πολιτική του δύναμη. «Ὁρμώμενος ἐκ μόνου τοῦ βούλεσθαι καὶ πιστεύειν αὐτῷ τοὺς πολίτας»∙ ἐκκινῶν ἀπ’ τὴν πολιτική του βούληση καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν πολιτῶν. «Ὅτι δ’ οὖν τοῖς πλείστοις ἕτερα προσδοκήσασιν, αὐτὸς εἴρηκεν περὶ αὐτῶν, ὡς»∙ ὅτι δὲ οἱ περισσότεροι ζητοῦσαν ἄλλα, ὁ ἴδιος τὰ ὁμολογεῖ, ὅπως. «Χαῦνα μὲν τότ’ ἐφράσαντο, νῦν δέ μοι χολούμενοι/»∙ ἀπερίσκεπτα τότε μὲ ἀκολούθησαν, ἀλλὰ χολιασμένοι. «Λοξὸν ὀφθαλμοῖς ὁρῶσι πάντες ὥστε δήϊον»∙ μὲ στραβοκοιτᾶνε τώρα σὰν ἔχθρό τους.