Ἀναγνώριση ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Στὴν ἀναγνώριση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς ἀπὸ ὅλους ὁδηγεῖ ἡ ψύφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴ Βουλὴ καὶ περισσότερο ἡ διαδικασία τῆς πενθήμερης συζητήσεώς του∙ ἡ κυβερνητικὴ παράταξη κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ μεταφέρειν τὸν ἀέρα τῆς πολιτικῆς ὑπεροχῆς, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίσθηκε χωρὶς τόνο καὶ παλμὸ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἡγετῶν καὶ στελεχῶν. Ἐντὸς τοῦ Κοινοβουλίου ἡ ἀντιπολίτευση βρέθηκε ἐκτεθειμένη, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν κοινοβουλευτική μας ἱστορία, καθὼς δὲν εἶχε ἐπαρκῆ ἀριθμὸ ὁμιλητῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιστράτευση τῶν ἡγετικῶν της προσώπων πρὸς ἀναπλήρωση τοῦ κενοῦ∙ ὁ προϋπολογισμὸς εἶναι οἰκεῖο θέμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὄχι τῆς συμπολιτεύσεως∙ ἀσκοῦν τὴν κριτική τους στὴ Βουλὴ οἱ βουλευτὲς κι ὕστερα παίρνουν τὰ πρακτικὰ σὲ ἑκατοντάδες ἀντίτυπα καὶ τὰ μοιράζουν στὶς περιφέρειές τους, στὰ καφενεῖα τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν. Πολὺ περισσότερο γίνεται αὐτό, ὅταν γνωρίζουν ὅτι πλησιάζουν ἐκλογές, διότι τότε ἔχουν τὴν ὁμιλία τους ὡς μεγάλο ἐπιχείρημα, «τοὺς τὰ εἶπα ἐγώ!» λένε ὅλοι τους∙ ἡ ἀπροθυμία ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς διαστάσεως στὶς πολιτικὲς ἐκτιμήσεις τῶν βουλευτῶν μὲ τὸν πρόεδρό τους καὶ τὴν ἡγεσία τους∙ ἡ διάθεση καὶ ἡ πρακτικὴ μετράει στὴν πολιτικὴ ἀξιολόγηση. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει πείσει οὔτε τοὺς βουλευτές του, ἀλλὰ οὔτε τοὺς συνδικαλιστές του, ὅπως ἔδειξε ἡ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα.
Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καὶ ἡ πεποίθησή του, ὅτι ἔχει περάσει ἡ οἰκονομία μας σὲ φάση ἐπανεκκινήσεως τουλάχιστον εἶναι διάχυτη πλέον, ἐνῶ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἄρχισαν ἀπὸ τώρα τὶς καθιερωμένες ἐργασίες προετοιμασίας τῆς νέας περιόδου, τὴν ὁποία προβλέπουν γιὰ τὸν Μάρτιο∙ ἀκολουθοῦν οἱ κλάδοι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἂν δὲν προηγοῦνται, διότι ὁ κύκλος τῶν ἐργασιῶν τους εἶναι ἀέναος καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους. Ἀκόμη καὶ στὴν πρωτεύουσα καὶ στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα οἱ προετοιμασίες γιὰ τὶς γιορτὲς εἶναι περισσότερες ἀπ’ τὴν προηγούμενη τετραετία, καὶ μὲ κίνηση κάπως ηὐξημένη∙ ὅλα αὐτὰ δείχνουν ὅτι ὁ ἁπλὸς κόσμος ξανοίγεται ἀρκετά, κι ὄχι μόνο τρέχει, ὅπου μπορεῖ ὁ καθένας, ἀλλὰ καὶ δαπανᾶ καὶ κάτι περισσότερο. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπ’ ὅλα εἶναι, ὅτι ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ τὴν αἴσθηση τῆς καταθλίψεως καὶ τῆς μεμψιμοιρίας τῶν τελευταίων ἐτῶν κι ἄρχισε νὰ δραστηριοποιεῖται καὶ νὰ βλέπει μὲ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον∙ στὴν ἱστορία, αὐτὸ εἶναι πάντα τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἡ πίστη τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ὁπότε ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐλπίδες τους, τότε ἀρχίζει ἡ ἀνάταση ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία μετατρέπεται σὲ παλλαϊκὸ ξεσηκωμὸ στὴ συνέχεια. Στὴ φάση αὐτὴ βρισκόμαστε σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Οἱ ἐνδείξεις γιὰ τὴν μεταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γίνονται πλέον ἀποδείξεις∙ βαρόμετρο εἶναι ἡ ἀποτυχία τῶν κινητοποιήσεων τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῶν συντεχνιῶν. Εἶχαν ἐλπίσει πολλὰ στὶς ἀπεργίες τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Καποδιστριακοῦ καὶ τοῦ Πολυτεχνείου∙ πράγματι αὐτὲς εἶχαν ἐπιτυχία στὴν ἀρχή, καθὼς διήρκεσαν δυόμισυ μῆνες σχεδόν, ἂν καὶ τὰ ὑπόλοιπα Πανεπιστήμια δὲν ἀκολούθησαν. Ἡ πλήρης ὑποστήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ὑπολοίπου ἀντιπολιτεύσεως, ἂν καὶ δὲν μετράει αὐτή, ἀπέδωσε στὴν μακροημέρευση τῆς διακοπῆς λειτουργίας τῶν δύο ἱδρυμάτων, ἀλλὰ τελείωσε μὲ τὴν πολιτική τους συντριβή∙ ἦρθε αὐτό συμπληρωματικά, διότι εἶχε προηγηθεῖ ἡ πανωλεθρία στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἡ ὑπεροψία καὶ ἡ μέθη δὲν ἐπέτρεψαν στὴν Κουμουνδούρου, ὅπως συναγάγει τὰ πολύτιμα συμπεράσματα. Κάτι ὅμως ἔγινε φαίνεται κι ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε μὲ ἄλλο πρόσωπο στὴν ὁμιλία του στὸν προϋπολογισμό, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τοὺς ὁμιλητὲς τοῦ κόμματός του∙ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη, τοῦ διαλόγου μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ καὶ τὴν πλειοδισία τῆς πλημμυρίδος τῶν ὑποσχέσεων. Μᾶλλον εἶδε τὶς ὀλίγες δεκάδες τῶν συγκεντρωμένων ἐργατοπατέρων στὸ Σύνταγμα κι ἴσως κατάλαβε ὅτι δὲν τὸν ἀκολουθοῦν οὔτε τὰ ἐπαγγελματικά του στελέχη∙ ἄλλαξε τακτικὴ κι ἐμφανίσθηκε τροϊκανός, ὡς διαλλακτικὸς πρὸς τοὺς δανειστές. Δηλαδή, τὰ συζητάει ὅλα∙ ἀλλὰ τότε, γιατὶ νὰ μὴν πάει ὁ κόσμος μὲ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀπέδειξε συνέπεια καὶ ἀποτελεσματικότητα στὴν πράξη.
Ἡ κυβέρνηση διαθέτει πλέον τὴν ἄνεση τῆς παρατάσεως τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα, γιὰ ἕναν τουλάχιστον λόγο, τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ ἡ τρόικα ἀναβάλλει ἴσως τὴν ἐπιστροφή της στὴν Ἀθήνα, γιὰ ἀρχὲς Ἰανουαρίου. Μᾶλλον τὸ εὔχεται αὐτὸ ἡ κυβέρνηση, διότι ἔχει ἀρκετὰ ἔσοδα γιὰ τὴν πληρωμὴ τοῦ ὁμολόγου τοῦ μηνὸς αὐτοῦ, ἑνὸς δις εὐρώ, καὶ ἐπειδὴ προβλέπει αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ 1,2 δις εὐρὼ ἢ καὶ παραπάνω γιὰ ὁλόκληρο τὸ τρέχον ἔτος∙ αὐτὸ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους, ὁπότε γίνεται ἡ θέση μας στὶς διαπραγματεύσεις, ἀπορρίπτονται τότε ὅλες οἱ ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν μας κι ἀποκτοῦμε ἄλλον ἀέρα ἀπέναντί τους, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια. Ὁ ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον∙ στὸ ἐσωτερικὸ ἐνισχύεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ὅτι ὑπάρχουν καὶ χειροπιαστὰ ἀποτελέσματα∙ στὸ ἐξωτερικό, ὅτι πράγμαι ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων προσλαμβάνουν πλέον ἄλλες διαστάσεις, διότι περνάει ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ τὶς ἁπλὲς προβλέψεις στὰ πρακτικὰ ἀποτελέσματα, κι εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ἐπενδύσουν ἐγκαίρως στὴν χώρα μας, ἐνῶ ἡ ἐπανέναρξη κατασκευῆς τῶν αὐτοκινητοδρόμων σημαίνει δεκάδες χιλιάδες θέσεις ἐργασίας καὶ τόνωση τῶν τοπικῶν ἀγορῶν.
Ὁ μεγάλος κερδισμένος ἀπ’ τὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ἡ κυβέρνησή του∙ ἐπέλεξε χαμηλοὺς τόνους στὴν ὁμιλία του, διότι εἶδε τὴν ἀκαταστασία καὶ τὴν ἀδιαφορία μεταξὺ τῶν βουλευτῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ γνωρίζει ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ ἐπίθεση συσπειρώνει τὶς παρατάξεις κι ἀπέφυγε τὴν διευκόλυνση τῆς ἡγεσίας. Ἡ μεγάλη πρόκληση γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ εἶναι μία καὶ μόνη, ἡ μετατροπὴ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας σὲ ἀνάκαμψή της καὶ ἀνάπτυξή της ἀπ’ τὸ νέο ἔτος∙ ὁπωσδήποτε εἶναι δύσβατος ἀκόμη ὁ δρόμος, ἀλλὰ τὶς μεγάλες δυσκολίες τὶς ἔχουμε ὑπερβεῖ κι αὐτὲς εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἡ πλήρης ἀπαξίωση τῶν συντεχνιῶν εἶναι τὸ ἄλλο μεγάλο ὅπλο τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἄμεσα τὶς ἐπιπτώσεις στὴν κοινὴ γνώμη κι αὐτὸ μετράει περισσότερο∙ μετὰ τὴν πανθομολογούμενη πλέον ἀποστροφὴ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντί τους, εἶναι δύσκολη ἡ ταύτιση τῆς Κουμουνδούρου μὲ τὰ ἐλάχιστα στέλεχη της. Τὰ κύρια προβλήματα τῆς κυβερνήσεως ἑστιάζονται πλέον στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὰ δεσμὰ τῆς τρόικας∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐπετεύχθη, μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς ἐμποστοσύνης τῶν μικρομεσαίων μεταξύ τους. Ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ἐπέκτασή του…