Ψηφοφορία Σοσιαλδημοκρατῶν

Ἡ ψηφοφορία στὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες στελέχη τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος της Γερμανίας, ὡς πρὸς τὴν συμμετοχή του στὴν κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμοῦ μὲ τοὺς Χριστιανοδημοκράτες, ἄρχισε χθὲς καὶ τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἐκδοθοῦν τὸ Σάββατο∙ ἡ ἡγεσία του πιστεύει ὅτι θὰ ἐγκριθεῖ ἡ πρότασή της, ὀπότε τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα προβλέπεται ὁρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως. Ἡ τρίμηνη περίπου παράταση ἀναμονῆς κλείνει καὶ τὸ Βερολίνο ἀναλαμβάνει πλέον ἐνεργὸ ρόλο στὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα, μὲ προτεραιότητα τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ταχύτερη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ ἔχει τυπικὴ μόνο σημασία, καθὼς δὲν ἀναμένονται ἀποφάσεις, παρὰ μόνο θὰ γίνει ἐνημέρωση γιὰ τρέχοντα προβλήματα. Οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὅπου θὰ γίνει ἡ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος∙ οἱ ὑπηρεσίες, Βρυξελλῶν καὶ ἑταίρων, ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς, διότι ὑπάρχει ἤδη μεγάλη καθυστέρηση.