Εὔσημα ἀπὸ Γιούρογκρουπ

Τελικὰ στὸ Γιούρογκρουπ τὰ εὔσημα, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, περίσσεψαν μετὰ ἀπὸ χρόνια γιὰ πρώτη φορά∙ ἡ δόση τοῦ ἑνὸς δις εὐρὼ ἐγκρίνεται μᾶλλον μέσα στὸν μῆνα, ἐνῶ τὸν τόνο ἔδωσε ὁ Γκὲργκ Ἄσμουσεν, ὑπογραμμίζοντας ὅτι, στὴ φάση αὐτὴ ἔχουν σημασία περισσότερο οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ λιγώτερο οἱ δημοσιονομικοὶ στόχοι. Τὸ θέμα τῆς δόσεως, ἄλλωστε, εἶναι τυπικὸ πλέον, καθὼς ἡ χώρα μας διαθέτει τοὺς πόρους γιὰ τὴν ἄνετη ἐξόφληση τοῦ ὁμολόγου τοῦ Ἰανουαρίου∙ πρόσθετο, φυσικά, πλεονέκτημα εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, πάνω ἀπὸ 1,2 δις, γεγονὸς ποὺ μᾶς δίδει ἄλλη ἄνεση στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα. Ἡ πώληση τοῦ Ἀστέρα, στὰ τετρακόσια ἑκατομμύρια, εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς ξένους ἐπενδυτές∙ τὸ Χρηματιστήριο ἐπανῆλθε στὶς 1200 μονάδες, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Ἐπειδὴ διαψεύσθηκαν, ὅλοι συνεχίζουν τὸν ἀντιγερμανισμό τους, μὲ ἐξύμνηση τοῦ ΔΝΤ.