Φυλάττοντα τῶν ὑπαρχόντων

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν ἀναθέσει εἰς τὸν Σόλωνα τὴν ἐξ ἀρχῆς ὀργάνωση τῆς πολιτείας των, ὡς διαλλάκτου, καὶ νομοθέτου, ὡς διαμεσολαβητοῦ καὶ μεταρρυθμιστοῦ∙ καὶ ἐπετέλεσε αὐτὸ τὸ ἔργο. «Οὔ τὰ μέν, τὰ δ’ οὐχί, πάντα δ’ ὁμαλῶς ἐπιτρέψαντες»∙ ὄχι μόνο κάποια, τὰ δὲ ἄλλα ὄχι, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἀνέθεσαν κανονικά. «Ἀρχάς, ἐκλησίας, δικαστήρια, βουλάς»∙ τοὺς ἄρχοντες, τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, τὰ δικαστήρια, τὶς βουλές. «Καὶ τίμημα τούτων ἑκάστου καὶ ἀριθμὸν καὶ καιρὸν ὁρίσαι»∙ καὶ τὴν περιουσιακὴ κατάσταση ἑκάστου ἄρχοντος καὶ τὸν ἀριθμό τους καὶ τὸν χρόνο λειτουργίας κάθε ἀρχῆς. «Λύοντα καὶ φυλάττοντα τῶν ὑπαρχόντων καὶ καθεστώτων ὅ,τι δοκοίη»∙ καταργώντας καὶ διατηρώντας κατὰ τὴν ἄποψή του ὅσες ἀρχὲς καὶ θεσμοὺς ὑπῆρχαν. Ἔθεσε ὁ Σόλων τὶς βάσεις τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ἔστω κι ἂν καταργήθηκε αὐτὴ ἀπ’ τὸν Πεισίστρατο∙ ὁ τύραννος ὅμως διατήρησε τοὺς θεσμοὺς τῆς δημοκρατίας, μόνο διόριζε δικούς του.