Μαντέλα, ἱστορικὸς ἡγέτης

Ὁ ἀποχαιρετισμὸς στὸν Νέλσωνα Μαντέλα δόθηκε ἀπὸ περισσότερους ἡγέτες στὴν ἱστορία, ἀπὸ οἱαδήποτε ἄλλη προσωπικότητα∙ γύρω στοὺς ἑκατὸ ἡγέτες καὶ ἑκατὸ χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν τὴν τελετὴ στὸ στάδιο τοῦ Σοβέτο, ἐνῶ ἀπὸ σήμερα ἐκτίθεται σὲ λαϊκὸ προσκύνημα στὴν Πραιτώρια. Ὁ μεγάλος ἡγέτης ἀφήνει πλούσια κληρονομία στὴν Νότιο Ἀφρικὴ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν μαύτη ἤπειρο: τὴν εἰρηνικὴ συμβίωση ὅλων τῶν φυλῶν καὶ ὅλων τῶν λαῶν∙ τὸ ἐπίτευγμά του στὴν πατρίδα του ἦταν ἀδιανόητο, πρὶν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία, μὲ τὸ χειρότερο φυλετικὸ καθεστὼς στὴν ἱστορία, τὸ ἀπαρτχάιντ, καὶ τὸ αἷμα τῶν ἐγχρώμων ἐπὶ δεκαετίες νὰ βάφει τοὺς δρόμους της. Οἱ ἔγχρωμοι δὲν θεωροῦνταν οὔτε κἂν ἀνθρώπινα ὄντα∙ ἀλλὰ ὁ Μαντίμπα ἐπέτυχε τὴν συμφιλίωση καὶ τὴν συμβίωση τῶν παλαιῶν ἀντιπάλων.