Τὸ μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων

Ὁ Σόλων, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἀλλαγὲς στοὺς θεσμοὺς τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συνάγματος κατὰ τὴν ὁρολογία μας, ἄλλαξε καὶ τὸ δικαιακὸ σύστημα∙ κατήργησε ὅλους σχεδὸν τοὺς προϋπάρχοντας νόμους. «Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς Δράκοντος νόμους ἀνεῖλε πλὴν τῶν φονικῶν ἅπαντας διὰ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων»∙ Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλους τοὺς νόμους τοῦ Δράκοντος κατήργησε, ἐκτὸς τῶν ὅσων ἀφοροῦσαν φόνους, γιὰ τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν βαρύτητα τῶν ποινῶν. «Μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν ὥριστο τοῖς ἁμαρτάνουσι ζημία θάνατος»∙ διότι μία ποινὴ ὁριζόταν γιὰ ὅλα τὰ ἀδικήματα καὶ γιὰ τὰ μικρά, ὁ θάνατος. «Ὥστε καὶ τοὺς ἀργίας ἁλόντας ἀποθνήσκειν καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας ἢ ὀπώραν»∙ ὥστε καὶ ὅσοι καταδικάζονταν γιὰ τεμπελιὰ νὰ θανατώνονται καὶ ὅσοι ἔκλεβαν λάχανα ἢ φροῦτα. «Ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις»∙ ὥστε καταδικάζεσθαι τὸ ἴδιο μὲ τοὺς ἱερόσυλους καὶ τοὺς φονιάδες.