Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐκτονώσεως τῆς ἀναταραχῆς γιὰ τὰ νησιὰ Νταϊογιοῦ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3766 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε ἀντιστοίχως στὰ 141,2169 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1255,25, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 108,86. Ἡ συμφωνία στὸ Κογκρέσσο, γιὰ τὴν διετῆ παράταση τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους δὲν θεωρήθηκε ἀρκετὰ πειστικὴ στὶς ἀγορὲς καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοί, διότι δὲν φαίνονται διατεθειμένοι γιὰ νέες τοποθετήσεις∙ ἀντιθέτως παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ μὲ πολλὲς ἀμφιβολίες, ὡς πρὸς τὴν χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς διερωτῶνται διὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐνσκύπτει στὰ διαρθρωτικὰ προβλήματα τῆς χώρας καὶ στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις, διότι δείχνει ὅτι ἐπαναπαύεται στὶς ἐπιφανειακὲς κινήσεις στὴν κεφαλαιαγορά∙ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ὅμως παραμένουν, μὲ τὴ ἀπαξίωση τοῦ παραγωγικοῦ της δυναμικοῦ, ὅπως εἶναι ἡ πλήρως ἀπαρχαιωμένη ὑποδομή.