Πρόεδρος τῆς Black Rock

Ὁ πρόεδρος τῆς γνωστῆς ἐπενδυτικῆς ἐταιρείας Black Rock βρίσκεται στὴν Ἀθήνα καὶ ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ εἶχε συνομιλίες μὲ ὑπουργοὺς καὶ τὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος∙ ὁ Λάρυ Φὶνκ εἶναι ἀπ’ τοὺς μεγαλύτερους ἐπενδυτὲς σήμερα καὶ ἡ ἑταιρεία του θεωρεῖται παγκοσμίως ὡς εἰδικὴ γιὰ τὴν ἀξιολὀγηση τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, πέραν τῶν τυπικῶν φιλοφρονήσεων, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν χώρα μας∙ στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους θεωρεῖται ὡς διαβατήριο γιὰ τὴν εἰσροὴ ἐπενδύσεων∙ ἡ Black Rock διατηρεῖ τὸ καλὸ ὄνομα καὶ δὲν ἔχει ἐκτεθεῖ σὲ μεροληπτικὲς ἐκτιμήσεις, ὅπως οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως.