Συρία, ΗΠΑ κατὰ ἀντατρῶν

Τὴν διακοπὴ τῆς βοηθείας πρὸς ἀντάρτες τῆς Συρίας ἀνακοίνωσε ἡ Οὐάσιγκτον, ἐνῶ ἀναμένεται ἀντίστοιχη κίνηση ἀπ’ τὴν Βρεταννία∙ ἡ ἀπόφαση ἀποδίδεται σὲ δύο λόγους, στὶς ἀποδεδειγμένες διασυνδέσεις τῶν ἀνταρτῶν μὲ τὴν Ἀλ Κάιντ καὶ ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις καὶ ὡς συνέχεια τῆς ἐξομαλύνσεως τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν. Ταυτοχρόνως οἱ Ἀμερικανοὶ ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη, μὲ ρωσικὴ βοήθεια, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων σὲ συριακὸ ἔδαφος κι ἔχουν ἀρχίσει τὸ ἔργο∙ πολιτικά, αὐτὰ σημαίνουν τὴν ἔμμεση πλὴν σαφῆ ἀναγνώριση τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος, ὡς ἐγγυήσεως γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὴν χώρα καὶ στὴν περιοχή. Γεννῶνται ὅμως προβλήματα μὲ τὴν Τουρκία ποὺ εἶχε στηρίξει ἀνεπιφύλακτα τοὺς ἀντάρτες∙ στὴν Ἄγκυρα τὰ ζητήματα εἶναι πολλά, πέραν τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεώς της, διότι τουλάχιστον ἕνα ἑκατομμύριο Σύριοι πρόσφυγες βρίσκονται στὴν χώρα, ἐνῶ οἱ ἐθελοντὲς Τοῦρκοι ἀντάρτες θεωροῦνται ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὸ καθεστώς.