Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν συμφωνία, Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, γεγονὸς προοιωνίζων καὶ συμφωνία στὸν προϋπολογισμό∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3777 δολλάρια καὶ 141,4565 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1243,50 καὶ πετρέλαιο, 109,52. Οἱ ἀγορὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς συμφωνίες στὸ Κογκρέσσο, διότι δὲν ἔχει ἐξαγγείλει ἀκόμη τὴν οἰκονομική της πολιτική, ὅπως εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ καὶ ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ συμφωνία, γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ, μὲ τὴν προστασία τῶν μικροαποταμιευτῶν μέχρι 100000 εὐρώ, θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα, ἀλλὰ ἡ ἔναρξη λειτουργίας της προβλέπεται γιὰ τὸ 2016. Στὸν ἀμέσως προβλεπτὸ χρόνο οἱ ἐπενδυτὲς ἀνάμενουν τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ συγκεκριμένα μέτρα, ἀλλὰ αὐτὴ θὰ γίνει στὴν Εὐρώπη τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ στὴν Οὐάσιγκτον ἀναβάλλεται, χωρὶς κανένα χρονικὸ προσδιορισμό.