Ταύτιση Σαμαρᾶ, Καραμανλῆ

Ἡ πλήρης ταύτιση Σαμαρᾶ καὶ Καραμανλῆ, γιὰ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας προσδίδει ἄλλη δυναμικὴ στὴν πολιτική μας σκηνὴ καὶ ἀρκετὴ διάρκεια ζωῆς στὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, ἀλλὰ πολλαπλασιάζει τοὺς προβληματισμοὺς στὴν ἀντιπολίτευση∙ ἡ διαπλοκὴ ἐπὶ ἑβδομάδες εἶχε διαλαλήσει στὴ διαπασῶν, μὲ τὴν σύμπραξη παραγόντων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅτι ὑπάρχουν διαφωνίες μεταξὺ τῶν δύο πολιτικῶν καὶ πρόβαλαν διάφορες ἐκδοχὲς πολιτικῶν ἐξελίξεων. Συμβαίνει μάλιστα ἡ διάψευση νὰ προβάλλεται ἀπ’ τὰ ἴδια ἔντυπα ποὺ καλλιεργοῦσαν τὶς διαφωνίες τὸν προηγούμενο καιρό, ἐνῶ διέδιδαν ὅτι εἶναι βέβαιες οἱ ἀνακατατάξεις στὴν πολιτική μας ζωή∙ ἡ πολιτικὴ αἴσθηση εἶναι ὅτι δὲν ἔγινε τυχαία ἡ διαρροὴ τῆς πληροφορίας, οὔτε κι εἶχε ἐπιδεχθεῖ τόση άδιαφορία στὴν διάψευση τῶν δημοσιευμάτων. Ἡ γενικώτερη συγκυρία, μὲ τὰ προβλήματα στὴν ἀντιπολίτευση, δίδει ἄλλες διαστάσεις στὴν συνοχὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ἐμφανίζεται πλέον ὡς ἡ μόνη δυναμικὴ παράταξη.