Τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνος στοὺς θεσμοὺς τῆς πολιτείας δὲν ἦταν πολλές, οὔτε καὶ πολὺ ριζικές, διότι διατήρησε τοὺς νόμους τοῦ Δράκοντος∙ δὲν θέλησε διαταράξαι ἀκόμη περισσότερο τὶς κοινωνικὲς σχέσεις τῶν Ἀθηναίων. «Δεύτερον δὲ Σόλων τὰς μὲν ἀρχὰς ἁπάσας, ὥσπερ ἦσαν»∙ δεύτερον δὲ ὁ Σόλων ὅλες τὶς ἀρχές, ὅπως ἦταν. «Τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν βουλόμενος, τὴν δ’ ἄλλην μῖξαι πολιτείαν»∙ θέλησε καὶ τὶς ἄφησε στοὺς εὐπόρους, ἀλλὰ ἔδωσε στὸν λαὸν εὐκαιρία γιὰ ἀνάμιξη στὰ πολιτικὰ πράγματα. «Ἧς ὁ δῆμος οὐ μετεῖχεν, ἔλαβε τὰ τιμήματα τῶν πολιτῶν»∙ στὰ ὁποῖα δὲν συμμετεῖχε ὁ λαό, ἔλαβε ὡς κριτήριο τὴν οἰκονομική τους κατάσταση. «Καὶ τοὺς μὲν ἐν ξηροῖς ὁμοῦ καὶ ὑγροῖς μέτρα»∙ καὶ ὅσους μὲν μαζὶ σὲ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ προϊόντα. «Μέτρα πεντακόσια ποιοῦντας πρώτους ἔταξε καὶ πεντακοσιομεδίμνους προσηγόρευσε»∙ πεντακόσιους μεδίμνους ἐξασφάλιζαν (μέτρα βάρους καὶ ὄγκου) τοὺς κατέταξε πρώτους καὶ τοὺς ἀπεκάλεσε πεντακοσιομεδίμνους.