Χιλή, ἐπανεκλογὴ Μπασελὲ

Ἡ Μισὲλ Μπασελὲ ἐπανεξελέγη, ὅπως ἀνεμένετο πρόεδρος τῆς Χιλῆς, μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ ποσοστό, 62% τῶν ψήφων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀποχὴ στὸ 60%∙ ἡ Μπασελὲ ἦταν πρόεδρος τὴν περίοδο 2006 μὲ 2010, ἀλλὰ ἔχασε τὶς προηγούμενες ἐκλογές. Στὶς πρῶτες της δηλώσεις ὑπογράμμισε, ὅτι θὰ εἶναι πρόεδρος ὅλων τῶν Χιλιανῶν καὶ ὅτι θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἄρση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων∙ ἡ ἀριστερῶν ἀντιλήψεων πρόεδρος διαθέτει πλέον τὴν ὑποστήριξη τοῦ χιλιανοῦ λαοὺ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της. Μὲ τὴν ἐκλογή της, οἱ τρεῖς μεγάλες χῶρες τοῦ νοτίου τμήματος τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἔχουν γυναῖκες προέδρους, Βραζιλία, Ντίλμα Ρουσέφ, Ἀργεντινή, Κριστὶν Κέρσνερ, Χιλή, Μισὲλ Μπασελέ.