Ἵππον τρέφειν δυναμένους

Σὲ τέσσερες κατηγορίες χώρισε τοὺς Ἀθηναίους ὁ Σόλων, ἀναλόγως πρὸς τὴν περιουσία τους∙ οἱ τρεῖς πρῶτες τάξεις, μὲ πρώτη τοὺς πεντακοσιομέδιμνους, εἶχαν τὸ δικαίωμα ἐκλέγεσθαι στὰ διάφοεα ἀξιώματα∙ ἡ τέταρτη εἶχε μόνο τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν. «Δευτέρους δὲ τοὺς ἵππους τρέφειν δυναμένους ἢ μέτρα ποιεῖν τριακόσια»∙ στὴν δεύτερη μετεῖχαν ὅσοι ἠδύναντο τρέφειν ἵππους ἢ ἔχειν τριακόσιους μεδίμνους εἰσόδημα. «Καὶ τούτους ἱππάδα ἐκάλουν»∙ καὶ αὐτοὺς καλοῦσαν ἱππεῖς. «Ζευγῖται δ’ οἱ τοῦ τρίτου τμήματος ὠνομάσθησαν, οἷς μέτρον ἦν συναμφοτέρων διακοσίων»∙ ζευγῖτες δὲ ὀνομάσθησαν οἱ τῆς τρίτης κατηγορίας, δηλαδὴ ὅσοι εἶχαν εἰσόδημα διακόσιους μεδίμνους. «Οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκαλοῦντο θῆτες, οἷς οὐδεμίαν ἀρχὴν ἔδωκεν ἄρχειν»∙ οἱ δὲ ὑπόλοιποι ὅλοι ὀνομάζονταν θῆτες, στοὺς ὁποίους δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἀνάληψη καμμιᾶς ἀρχῆς. «Ἀλλὰ τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ δικάζειν μόνον μετεῖχον τῆς πόλεως»∙ ἀλλὰ συμμετεῖχαν μόνο στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ στὰ δικαστήρια τῆς πόλεως.