Γερμανία, εὐνοϊκὰ σχόλια

Εὐνοϊκὴ ἀπήχηση εἶχε ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ καὶ ἀναμένεται ἡ ἄμεση παρέμβασή της στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔβλεπαν μὲ βαρυθυμία τὴν καθυστέρηση στὶς διαπραγματεύσεις τῶν δύο κομμάτων καὶ τὴν ἀκινησία τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, ἐνῶ τὴν ἴδια περίοδο κορυφωνόταν ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Γάλλου προέδρου καὶ ἐπίσης τῶν δυνατοτήτων του παρεμβάσεως στὴν Εὐρώπη. Στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Πέμπτης προβλέπεται ὁ ἀπεγκλωβισμὸς γιὰ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ καὶ ὁ παρεμερισμὸς ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ ἀτλαντισμοῦ στὶς Βρυξέλλες, ποὺ καὶ προκάλεσαν σημαντικὲς καθυστερήσεις στὴν λήψη ἀποφάσεων αὐτὸ τὸ διάστημα∙ πολλοὶ θεωροῦν τὶς παρεμβάσεις τοῦ Ὁλλανδοῦ προέδρου τῆς Εὐρωζώνης ὡς χαρακτηριστικές, διότι ἐμφανιζόταν ὑπερβολικὰ αὐστηρὸς πρὸς τὶς νότες χῶρες, ἀλλὰ καθόλου προσεκτικὸς γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας του. Προβλέπεται ὁπωσδήποτε συνάντηση Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο.