Συρία, ἄμεσες προεκτάσεις

Ἡ κατάσταση στὴ Συρία παραμένει ἐκρηκτική, καθὼς συνεχίζονται οἱ συγκρούσεις μἐ τοὺς ἀντάρτες καὶ οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ἡ προσέγγιση τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τὸ Ἰρὰν τροφοδοτεῖ τὶς ἀντιρρήσεις πολλῶν ἀραβικῶν χωρῶν∙ ἡ Δαμασκὸς φαίνεται ὅτι ἐλέγχει τὴν κατάσταση, ἂν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἑστίες ἀντιστάσεως στὸν σουνιτικὸ πληθυσμό της, μὲ τὴν ὑποστήριξη σουνιτικῶν κρατῶν καὶ παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς δυτικῆς ἐνισχύσεώς τους. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὅμως καὶ τὰ πλούσια ἐμιρᾶτα τοῦ κόλπου ἀντιδροῦν ἔντονα στὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Τεχεράνη, διότι φοβοῦνται ὅτι θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς σιιτικοὺς μηχανισμούς της τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀνατρεπτικῶν κινημάτων στὴ Μέση Ἀνατολή∙ ἡ Ριὰντ ζήτησε ἤδη τὴν συμμετοχή της στὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ δὲν πῆρε ἀκόμη ἀπάντηση, διότι τὸ θέμα ἀφορᾶ καὶ τὶς ἄλλες δυνάμεις κι ὄχι μόνο τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαφοροποιήσεις φαίνεται ὅτι θὰ ἔχουν συνέχεια.