Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3788 δολλάρια καὶ 141,8850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1229,50 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 110,28. Ὁ σχηματισμὸς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως ἔδωσε πνοὴ στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀσκήσεως ἐπεκτακτικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ τέλους τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ ἐπενδυτὲς στρέφουν τὰ βλέμματά τους στὶς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Πέμπτης, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ ἑπομένου ἔτους∙ ἀντιθέτως δὲν εἶναι αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος, διότι δὲν διαγράφονται καλὲς προοπτικὲς γιὰ συμφωνία Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κογκρέσσου. Στὴν Ἀσία ἡ ἀντιδικία γιὰ τὸν κινεζικὸ ἐναέριο χῶρο βαρύνει τὸ οἰκονομικὸ κλίμα, καθὼς καὶ ἡ κατάσταση στὴν Βόρειο Κορέα∙ οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται, ὅτι, ἂν ὑπάρξει κίνδυνος ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ καθεστῶτος, δὲν εἶναι προβλέψιμες οἱ ἀντιδράσεις του.