Ὀργασμὸς ἐργασιῶν Βουλῆς

Ἡ Βουλὴ βρίσκεται σὲ ὀργασμὸ αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν ζητημάτων∙ ἡ διακοπὴ τῆς κρατικῆς χρηματοδοτήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν ἀναμενόμενη∙ τὰ ὅσα ἀποκαλύφθηκαν πειστικά, ὅταν ὁ ἔγκλειστος πρόεδρός της δηλώνει προκλητικά, ὅτι δὲν πιστεύει στὴ δημοκρατία καὶ ὅτι προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ στὴν Ὁλομέλεια ὁ ἐκπρόσωπός της ζήτησε ἐπιείκια, ἐνῶ σήμερα ψηφίζεται ἡ Ἐξεταστικὴ γιὰ τὰ ὑποβρύχια. Στὰ οἰκονομικὰ ὁ χρόνος πιέζει περισσότερο, ἀλλὰ καὶ ἡ κωλυσιεργεία τῆς τρόικα ἦταν πρωτοφανὴς καὶ μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας γιὰ ἄλλη μία φορά∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς τους ὀφείλεται στὴν σκληρὴ στάση τῆς Γερμανίας, ὁπότε ἑκόντες ἄκοντες συμφώνησαν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Ἡ ἀπεξάρτηση τῆς χώρας ἀπ’ τὰ ἀποπνικτικὰ δεσμὰ τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας προχωράει ἱκανοποιητικά, ἀλλὰ μερικοὶ ἀχθοφόροι μεγάλου ὀνόματος πλήττουν καὶ τὴν Νέα Δημοκραστία, μᾶλλον ἐμμέσως. Λείπει τὸ ἦθος.