Εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέσεις

Στὶς μεταρρυθμίσεις τῆς πολιτείας ὁ Σόλων ἦταν σχετικὰ συγκρατημένος καὶ δὲν ἄλλαξε πολλὰ στὸ πολίτευμα τῶν Ἀθηνῶν∙ χώρισε τοὺς Ἀθηναίους σὲ τέσσερες κατηγορίες, ἀναλόγως πρὸς τὴν περιουσία τους στὶς τρεῖς πρῶτες, μὲ τοὺς χωρὶς περιουσία, τοὺς θῆτες, στὴν τέταρτη, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὸ δικαίωμα μετέχειν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ δήμου καὶ εἰς τὰ δικαστήρια. «Ὅ κατ’ ἀρχὰς μὲν οὐδέν, ὕστερον δὲ παμμέγεθες ἐφάνη»∙ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ φάνηκε ἐλαχίστης σημασίας, ἀλλὰ ὕστερα ἀποδείχθηκε πολὺ σπουδαῖο. «Τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφορῶν ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς»∙ γιατὶ οἱ περισσότερες διαφορὲς ἐξέπιπταν στοὺς δικαστές. «Καὶ γὰρ ὅσα ταῖς ἀρχαῖς ἔταξε κρίνειν»∙ ἀκόμη καὶ γιὰ ὅσα ἀνατέθηκαν γιὰ τὴν κρίση τους στὶς ἀρχές. «Ὁμοίως καὶ περὶ ἐκείνων εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέσεις ἔδωκε τοῖς βουλομένοις»∙ ἐπίσης καὶ γιὰ ἐκεῖνα ἔδωσε τὸ δικαίωμα τῆς ἐφέσεως στὰ δικαστήρια γιὰ ἀμφισβήτήση τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀρχῶν.