Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3756 δολλάρια καὶ 141, 6155 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,70, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 137,25. Στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία οἱ διακυμάνσεις ἦταν πιὸ ἔντονες, ἐξ αἰτίας τῆς σινοϊαπωνικῆς ἐντάσεως γιὰ τὰ νησιὰ Νταϊογιοῦ∙ στὴν Εὐρώπη ἦταν πιὸ ἤρεμες οἱ ἀγορές, ἂν καὶ οἱ ἐπενδυτὲς περιμένουν τὶς ἐξαγγελίες τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία της ὡς καγκελαρίου γιὰ τρίτη φορά. Ἡ ἀναμονὴ φαίνεται ὅτι τελειώνει γιὰ τὴν Εὐρώπη, καθὼς μετὰ τὴν Ἰρλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία ἀνακοίνωσε, ὅτι ἐντὸς ἑξαμήνου τερματίζεται ἡ περίοδος τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν χώρα∙ ἡ διαφορὰ φάνηκε κι ἀπ’ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεεως, τοῦ ἑνὸς δις εὐρώ, γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῆς τρόικα. Ἡ Εὐρωζώνη εἰσέρχεται σὲ νέα οἰκονομικὴ φάση.