Διαφοροποιήσεις ἀκροδεξιᾶς

Στὴν συζήτηση, γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς κρατικῆς χρηματοδοτήσεεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, παρουσιάσθηκαν ἐνδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις∙ ὅλα τὰ κόμματα συμφώνησαν στὴν κυβερνητικὴ πρόταση, διότι πρόκειται γιὰ ἀναστολὴ κι ὄχι γιὰ διακοπή. Ἐὰν συμβεῖ καὶ ἀθωωθοῦν ἀπ’ τὰ δικαστἠρια, τότε θὰ τῆς ἐπιστραφεῖ ἡ χρηματοδότηση∙ ἡ προσπάθεια τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ἀκροδεξιᾶς νὰ ἐμφανισθεῖ ὡς δημοκράτης, ὄχι μόνο δὲν ἔπεισε, ἀλλὰ καὶ προκάλεσε μὲ τὴν στάση του. Ὡς πρὸς τὴν στάση τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων, αὐτὴ ἔχει σαφεῖς προθέσεις, τὴν προσέλκυση τῶν ψηφοφόρων τῆς ἀκροδεξιᾶς διότι διαπιστώνει τὴν διαρροὴ τῶν δικῶν τους. Μοναδική της ἐλπίδα εἶναι οἱ ψῆφοι αὐτοί, διαφορετικὰ ὁδηγεῖται στὴν ἐξαφάνιση∙ τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι σὲ λειτουργία.