Πολλὰς ἀντιλήψεις ἔχοντας

Ὁ Σόλων εἶχε θεσπίσει τὴν συμμετοχὴ τῶν θητῶν, τῆς τετάρτης τάξεως τότε, στὴν ἐκκλησίαν τοῦ δήμου καὶ στὰ δικαστήρια∙ ὁ σοφὸς νομοθέτης εἶχε προβλέψει τὴν κυρίαρχη θέση τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας στὴν ἄμεσο δημοκρατία. «Λέγεται δὲ καὶ τοὺς νόμους ἀσαφέστερον γράψας»∙ λέγεται δὲ ὅτι καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἔγραψε μὲ ἀσαφῆ τρόπο. «Καὶ πολλὰς ἀντιλήψεις ἔχοντας αὐξῆσαι ἀσαφέστερον γράψας αὐξῆσαι τὴν τῶν δικαστηρίων ἰσχύν»∙ καὶ μὲ πολλὲς ἑρμηνεῖες διατυπώσας ἔχει συμβάλει στὸ νὰ αὐξήσει τὶς δικαιοδοσίες τῶν δικαστηρίων. «Μὴ δυνάμενος γὰρ ὑπὸ τῶν νόμων διαλυθῆναι»∙ διότι ὅταν δὲν μποροῦν νὰ διευκρινισθοῦν ἀπὸ τοὺς νόμους. «Περὶ ὧν διεφέροντο συνέβαινεν ἀεὶ δεῖσθαι δικαστῶν καὶ πᾶν ἄγειν ἀμφισβήτημα πρὸς ἐκείνους»∙ γιὰ ὅσα συνέβαινε νὰ διαφωνοῦν, πάντα χρειάζονται δικαστὲς καὶ τὴν ἀναγωγὴ εἰς ἐκείνους τὶς διαφορές τους. «Τρόπον τινα τῶν νόμων κυρίους ὄντας»∙ κατέστησε ἔτσι μὲ ἀπολύτως σαφῆ τρόπο τοὺς νόμους κυρίους.