Κίνα, οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη

Σὲ τέσσερες διαστάσεις προσδιορίζει πλέον ἡ Κίνα τὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνταπόκριση στὶς νέες κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες∙ ἡ κυβέρνηση καθόρισε τὶς τέσσερες διαστάσεις, ἀσφαλής, ἰσόρροπη, περιεκτικὴ καὶ πράσινη. Ὅταν λέει ἀσφαλής, ἐννοεῖ τὴν διατήρηση τῆς πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς ἑνότητος τῆς χώρας, ἰσόρροπη, σημαίνει ὅτι δίδεται ἔμφαση στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀγροτικῶν καὶ καθυστερημένων δυτικῶν ἐπαρχιῶν, περιεκτική, ὅτι ἐντάσσεται στὴν μακρόχρονη ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομία της καὶ πράσινη, ὅτι δίδεται προτεραιότης στὴν προστασία τοῦ κλίματος καὶ στὴν ἀποκατάσταση τοῦ περιβάλλοντος, κυρίως στὶς ἀναπτυγμένες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ συμπλήρωμα τῶν προσφάτων μεταρρυθμίσεων, γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῆς κινεζικῆς κοινωνίας στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, στὶς ὁποῖες ἐντάσσεται ἡ κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ ἕνα μόνο παιδὶ κατὰ οἰκογένεια.