Εὐρωσυμβούλιο μὲ ἐλπίδες

Τὸ Εὐρωσυμβούλιο μετέφερε τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν αἰσιοδοξία στοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διεύρυνση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δίδει τὸν τόνο, μὲ τὴν στροφὴ τῆς Γερμανίας πρὸς ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν δέσμευσή της γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ προωθοῦνται ἡ τραπεζικὴ ἕνωση καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαβεβαίωσε τοὺς πάντες, ὅτι, «ἡ Ἑλλάδα ἀρχίζει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ θετικὲς ἐπιδόσεις, πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἐπικείμενη ὰνάκαμψη. Θὰ εἶναι μία προεδρία ἐλπίδας, ἐλπίδα γιὰ περισσότερη καὶ καλύτερη Εὐρώπη». Ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διέθεσε 55 δις εὐρώ, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικώτερη χρηματοδότηση τῶν μιοκφρομεσαίων ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν ραχοκοκκαλιὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἀντιδράσεις δὲν ὑπάρχουν, καθὼς καὶ ἡ τρόικα μᾶλλον ἀποβάλλεται κακὴν κακῶς.