Ἐγκαίνια σήμερα ἑλληνικῆς προεδρίας

Ἡ ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γίνεται σήμερα, μὲ τὴν πρώτη συνεδρίαση τῆς Ὁλομελείας τῶν Ἐπιτρόπων, παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ὑποδεχθεῖ στὰ σκαλιὰ τοῦ Ζαππείου Μεγάρου τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ στὴ συνέχεια ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ ἀναπτύξει τοὺς στόχους τῆς προεδρίας. Μετὰ οἱ 28 Ἐπίτροποι θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὸ ἀπόγευμα θὰ γίνει ἡ ἐπίσημη τελετὴ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, μὲ ὁμιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο∙ οἱ οἰωνοὶ εἶναι εὐνοϊκοί, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, τὴν τραπεζικὴ ἕνωση, τὴν ἑνιαία θαλασσία καὶ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τὸν συντονισμὸ τῆς ἐνεργειακῆς. Ἡ Ἀθήνα προβλέπεται ὅτι θὰ διαψεύσει τὶς Κασσάνδρες, ἐπιχώριες καὶ ἀτλαντικές, ὅπως καὶ τὸ 2013.