Κυβέρνηση, δεδομένη συνοχὴ

Ἡ συνοχὴ τῆς κυβερνήσεως ἐπιβεβαιώθηκε κατὰ τὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, καθὼς οἱ δύο ἀρχηγοὶ συμφώνησαν σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ στὶς κατευθύνσεις τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας∙ οἱ καλοὶ οἰωνοὶ τῆς οἰκονομίας, μὲ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος στὰ 2,55 δις εὐρὼ τὸ ἐνδεκάμηνο, ὁπότε μᾶλλον διευρύνεται τὸ δωδεκάμηνο, ἀλλὰ καὶ τὰ δημόσια ἔσοδα αὐξήθηκαν κατὰ 14% τὴν ἴδια περίοδο, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑξαμήνων ὁμολόγων μειώθηκαν στὸ 4% καὶ τῶν δεκαετῶν στὸ 7%, δηλαδὴ χαμηλότερα κι ἀπ’ τὴν πρὸ τετραετίας περίοδο. Ἡ σύμπνοια στὴν κορυφὴ εἶναι δεδομένη, ἐνῶ καὶ οἱ διαμαρτυρόμενοι χαμηλότερα ἱκανοποιήθηκαν, μὲ τὴν κατάργηση τοῦ εἰσιτηρίου γιὰ τὰ νοσοκομεῖα∙ δύο εἶναι τὰ προβλήματα τῆς κυβερνήσεως, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς προεδρίας. Ἀμφότερα ὅμως χρειάζονται χρόνο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους, μὲ πρῶτο σταθμὸ τὸν Μάρτιο, κατὰ τὴν ἐπισημοποίηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος.