Ἑνὸς μέρους συναισθάνεσθαι

Ὁ Σόλων, μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν πολιτῶν στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ στὴν δικαστικὴ ἐξουσία, προσέφερε τὴν δυνατότητα ἀμύνης τῶν φτωχῶν∙ ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε καὶ ἄλλα δικαιώματα. «Ἔτι μέντοι καὶ μᾶλλον οἰόμενος δεῖν ἐπαρκεῖν τῇ τῶν πολλῶν ἀσθενείᾳ»∙ ἐπὶ πλέον λοιπὸν καὶ ἐπιθυμῶν ἐνισχύσαι τὴν ἀδυναμία τῶν πολλῶν. «Παντὶ λαβεῖν δίκην ὑπὲρ τοῦ κακῶς πεπονθότος ἔδωκε»∙ παραχώρησε τὸ δικαίωμα στὸν κάθε πολίτη ζητῆσαι τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ὑπὲρ τοῦ οἱουδήποτε ἀδικηθέντος. «Καὶ γὰρ πληγέντος ἑτέρου καὶ βιασθέντος ἢ βλαβέντος ἐξῆν τῷ δυναμένῳ καὶ βουλομένῳ γράφεσθαι τὸν ἀδικοῦντα καὶ διώκειν»∙ κι ἂν κάποιος τρίτος βασανισθεῖ ἢ ὑποστεῖ ἐκβιασμὸ ἢ ζημία ἐπιτρεπόταν στὸν ὅποιον τρίτο μποροῦσε καὶ ἤθελε νὰ καταγγείλει τὸν ὑπαίτιο γιὰ δίκες στὰ δικαστήρια. «Ὀρθῶς ἐθίζοντος τοῦ νομοθέτου τοὺς πολίτας ὥσπερ ἑνὸς μέρους συναισθάνεσθαι καὶ συναλγεῖν ἀλλήλοις»∙ καλῶς συνήθιζε ὁ νομοθέτης τοὺς πολῖτες τὴν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη τους.