Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἀντιστοίχως πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3642 δολλάρια καὶ 142,4985 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1237,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,29. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας συνέβαλαν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, καθὼς καὶ ὁ πληθωρισμὸς στὴν Εὐρωζώνη τὸν Νοέμβριο διατηρήθηκε στὸ 0,8%, ἔναντι 0,7% τὸν Ὀκτώβριο, δηλαδὴ σὲ ἐπίπεδα ἐπιτρέποντα τὴν περαιτέρω μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ οἱ ἀγορὲς δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη, καθὼς καὶ τὰ ἐπιτόκια στὶς χῶρες τοῦ Νότου διατηροῦνται σὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα, ἀκόμη καὶ τὰ ἑλληνικά. Ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Τζάνετ Γιέλεν μᾶλλον θὰ ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἀνακάμψεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἂν καὶ ἀναμένεται τὸ τέλος τοῦ πολικοῦ κύματος, γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας.