Ἐπίσκεψη τοῦ Σταϊνμάγιερ

Ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴ Ἀθήνα ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα∙ εἴμαστε ἡ πρώτη μικρὴ χώρα ποὺ ἐπισκέπτεται ὁ ὑπουργὸς μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του πρὸ μηνός, ἔστω κι ἂν εἶχε διατελέσει καὶ πρὸ τετραετίας στὴν ἴδια θέση. Τὸ Βερολίνο ἐπιθυμεῖ καταδεῖξαι πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν μεγάλη πρόοδο τῆς Ἑλλάδος στὸν ἑνάμισυ τελευταῖο χρόνο, χάρις στὶς θυσίες τοῦ λαοῦ της καὶ ὅτι στηρίζει τὸ ἔργο τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐντὸς τοῦ ἔτους∙ τὸ μήνυμα ἀπευθύνεται καὶ πρὸς τὶς ἄλλες νότιες χῶρες, ὅτι ἡ Γερμανία έφαρμόζει πλέον ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ ἐνισχύει τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης μὲ κάθε τρόπο. Ταυτοχρόνως προκτείνει τὶς χθεσινὲς δηλώσεις τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, ὅτι θὰ εἶναι ἐπιτυχημένη ἡ ἑλληνικὴ προεδρία σὲ ὅλους της τοὺς στόχους∙ αὐτὸ πολὺ περισσότερο, διότι ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν μεγάλων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης.