Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, χωρὶς ἰδιαίτερες διακυμάνσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3589 δολλάρια καὶ 142,3790 γιέν, ὁ χρυσὸς στὰ 1226,50 καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρὰ στὰ 107,38. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, λόγῳ τῆς συνεδριάσεως τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἐπιτρόπων στὴν Ἀθήνα μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ ἄξονες τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἀναμένονται ὡς οἱ κατευθύνσεις γιὰ τὴν προσαρμογὴ καὶ τῶν ἀγορῶν πρὸς συγκεκριμένους κλάδους τῆς οἰκονομίας. Στὴν Ἀμερικὴ ἡ παράταση τοῦ ψυχροῦ κλίματος καὶ ἡ παράλυση ὁλοκλήρου τῆς χώρας ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν κεφαλαιαγορά της καὶ στὶς ὑπόλοιπες παγκοσμίως∙ στὴν Ἀσία, οἱ τριβὲς Κίνας καὶ Ἰαπωνίας γιὰ τὰ ἀμφισβητούμενα νησιὰ καὶ γιὰ τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τοῦ Τόκυο, ἐπηρεάζουν τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ τοὺς ὑποχρεώνουν σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο συνεχίζει ἐπὶ διήμερο τὴν ἁλματώδη ἄνοδό του.