Ἀμερική, παράταση ψύχους

Τὸ πολικὸ ψύχος παραμένει πάνω ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ καὶ δὲν προβλέπεται σύντομα ἡ ἀποχώρησή του∙ ἡ διάσπαση τῶν πολικῶν δινῶν, τῶν τοπικῶν κυκλικῶν ἀνέμων γύρω ἀπ’ τὸν Βόρειο πόλο, ὁδήγησε τὰ ψυχρὰ ρεύματα πρὸς Νότον, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπέκτασή τους στὸν Καναδᾶ καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Σὲ πολλὲς περιοχὲς ἡ θερμοκρασία ἦταν χαμηλότερη ἀπὸ ἐκείνη στὸν Βόρειο πόλο, ἐνῶ τὰ θύματα εἶναι μόνον ἐννέα νεκροί, ἀλλὰ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶς ἐπιπτώσεις, ἐὰν ἡ κατάσταση παραταθεῖ γιὰ πολλὲς μέρες∙ ἤδη παρουσιάζονται τὰ πρῶτα προβλήματα στὸν ἐφοδιασμὸ τῶν πόλεων μὲ καύσιμα, τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, καθὼς ἐξαντλοῦνται πολὺ γρήγορα τὰ ἀποθέματα καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἡ ἀναπλήρωσή τους. Οἱ ἀρχὲς ἐπιμένουν ὅτι οἱ κάτοικοι παραμένουν στὰ σπίτια τους.