Ἀναγνώριση πολιτισμοῦ μας

Ἡ ξενάγηση τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ τῶν Ἐπιτρόπων στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, συνοδείᾳ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀποτελεῖ πολιτικὴ πράξη ἀναγνωρίσεως τῆς συμβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι∙ ἡ πράξη σημαίνει πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ προσδοκία δημιουργικῆς συμμετοχῆς μας στὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ χαλαρὲς αὐτὲς δραστηριότητες, μὲ βαθύτατο περιεχόμενο, ὅταν ξεναγήθηκαν στὸ κορυφαῖο μουσεῖο, ἀλλὰ καὶ ἐργαστήριο ἀποκαταστάσεως τῶν ἐκθεμάτων του, ἐνῶ ἀντίκρυζαν τὸν ἱερὸ βράχο, βοηθᾶνε στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ στὴν προβολὴ τοῦ ρόλου τοῦ πολιτισμοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ ὀντότητα∙ ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι μόνο ἀριθμοὶ καὶ οἰκονομικὰ μεγέθη, ἀλλὰ εἶναι ὁ κύριος ἐκφραστὴς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ ἀποδείξει τὴν ἱκανότητα προσαρμογῆς του στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς τῆς προσφέρει τὶς δυνάμεις καὶ τὴν ἔμπνευση γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀνταπόκρισή της στὴν ἀποστολή της.