Οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον

Ὁ Σόλων ἐπιδίωξε τὴν ἰσορροπία τῶν διαφόρων ὀργάνων τῆς πολιτείας∙ πίστευε ὅτι ἔτσι ἐξασφαλιζόταν ἡ καλύτερη λειτουργία τῆς δημοκρατίας. «Συστησάμενος δὲ τὴν ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ βουλὴν ἐκ τῶν κατ’ ἐνιαυτὸν ἀρχόντων»∙ ἀφοῦ συνέστησε τὴν Βουλὴ τοῦ Ἀρείγου Πάου ἀπὸ ὅσους εἶχαν χρηματίσει ἐνιαύσιοι ἄρχοντες. «Ἧς διὰ τὸ ἄρξαι καὶ αὐτὸς μετεῖχεν»∙ στὴν ὁποία μετεῖχε ὁ ἴδιος ὡς πρώην ἄρχοντας. «Ἔτι δ’ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει»∙ ἔπειτα βλέπων τοὺς δημότες παραφουσκωμένους καὶ ἀποθρασυνόμενους ἀπ’ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν. «Δευτέραν προσκατένειμε βουλὴν ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης, τεττάρων οὐσῶν, ἑκατὸν ἄνδρας ἐπιλεξάμενος»∙ δεύτερη συνέστησε Βουλὴ, μὲ ἑκατὸ ἄνδρες ἀπὸ κάθε μία τῶν τεσσάρων φυλῶν. «Οὓς προβουλεύειν ἔταξε τοῦ δήμου»∙ στοὺς ὁποίους ἔταξε νὰ ἐπεξεργάζονται τὰ νομοσχέδια. «Καὶ μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι»∙ καὶ δὲν ἐπέτρεπε κανένα χωρὶς ἐπεξεργασία νὰ κατατίθεται στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου.