Κίνα, νέες μεταρρυθμίσεις

Στὴν ἐπεκταση τῶν μεταρρυθμίσεων προχωράει ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, στὸν πιστωτικὸ καὶ ἐπιχειρηματικὸ τομέα, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων στὶς ἀγροτικὲς καὶ καθυστερημένες περιοχές∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ καταργοῦνται ὅλοι οἱ περιορισμοὶ γιὰ τὴν ἵδρυση διαδικτυακῶν ἐπιχειρήσεων, μὲ πρῶτο βῆμα στὴ Σαγκάη καὶ στὴ συνέχεια σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἐνῶ κατέλαβε τὴν πρώτη θέση σὲ δύο κρίσιμες κατηγορίες πέρυσι, οἱ Κινέζοι τουρίστες στὸ ἐξωτερικὸ ἀνῆλθαν σὲ ἑκατὸ ἑκατομμύρια, μὲ δαπάνη 57 δις εὐρώ, ἀλλὰ καὶ πουλήθηκαν εἰκοσιδύο ἑκατομμύρια αὐτοκίνητα στὴν χώρα. Ἡ κατάργηση ὅλων τῶν περιορισμῶν σημαίνει ὅτι εἶναι εὔκολη πλέον ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ξένων ἐπιχειρήσεων στὴ μεγάλη χώρα, ἐνῶ διευκολύνονται οἱ ξένες μεγάλες ἐπιχειρήσεις γιὰ ἐπενδύσεις σὲ παρθένες περιοχές, γιὰ τὰ ἀγροτικὰ καὶ ὀρυκτὰ προϊόντα∙ οἱ Κινέζοι τουρίστες δαπανοῦν κατὰ κεφαλὴ περισσότερα ἀπ’ τοὺς Δυτικούς, ἐνῶ Γερμανία, Γαλλία καὶ Βρεταννία τοὺς διευκολύνουν στὴν ἔκδοση βίζας.