Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἀθήνα γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3613 δολλάρια καὶ 142,9850 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,13, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1226. Τὸ οἰκονομικὸ κλίμα στὴν Εὐρωζώνη βελτιώθηκε αἰσθητά, ἂν καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, χωρὶς νὰ ἀποκλείει τὴν μείωσή του στὸ μηδὲν πολὺ σύντομα, ἀφοῦ καὶ ὁ πληθωρισμὸς παραμένει στὸ 0,8%∙ οἱ ἐπενδυτὲς στρέφονται πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς μετοχές, μὲ προτίμηση ἐκεῖνες τῶν νοτίων χωρῶν, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ Χρηματιστήριο, καθὼς διατηρήθηκε σὲ μικρὴ ἄνοδο χθές, παρὰ τὴν ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὸ τριήμερο τῆς ἀνόδου. Οἱ παρατηρητὲς χαιρετίζουν τὴν ἐπιτυχημένη ἔξοδο τῆς Ἰρλανδίας στὶς ἀγορὲς καὶ προβλέπουν παρόμοια πορεία καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ δεύτερο ἑξάμηνο.