Ὥσπερ ἀγκύραις ὁρμοῦσαν

Ὁ Σόλων ἔδωσε περισσότερες ἐξουσίες εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον, δικαστικὲς καὶ διοικητικές, ἐνῶ ἐνίσχυσε καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τῆς Βουλῆς τῶν τετρακοσίων∙ σὲ αὐτὴν συμμετεῖχαν ἑκατὸ βουλευτὲς ἀπὸ κάθε μία τῶν τεσσάρων φυλῶν τῆς Ἀττικῆς. «Τὴν δ’ ἄνω βουλήν, ἐπίσκοπον πάντων καὶ φύλακα τῶν νόμων ἐκάθισεν»∙ τὴν ἄνω βουλὴ τὴν ὥρισε ὡς τοποτηρητὴ τῶν πάντων καὶ φύλακα τῶν νόμων. «Οἰόμενος ἐπὶ δυσὶ βουλαῖς ὥσπερ ἀγκύραις ὁρμοῦσαν ἧττον ἐν σάλῳ τὴν πόλιν ἔσεσθαι»∙ πιστεύων ὅτι μὲ δύο βουλὲς σὰν ἄγκυρες στὸν ὅρμο πολὺ λιγώτερο θὰ ἀναταρασσόταν ἡ πόλη. «Καὶ μᾶλλον ἀτρεμοῦντα τὸν δῆμον παρέξειν»∙ καὶ πιὸ ἤρεμος θὰ παρέμεινε ὁ λαός. «Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ὥσπερ εἴρηται, Σόλωνα συστήσαθαί φασι»∙ οἱ περισσότεροι λοιπὸν λένε ὅτι τὴν βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου τὴν συνέστησε ὁ Σόλων. Ἄλλοι, ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης στὴν «Ἀθηναίων Πολιτείαν», ὅτι ὑπῆρχε προηγουμένως.