Ἀποθέματα ἀσφαλιστικῶν

Οἱ χῶρες τοῦ Κόλπου καὶ ἡ Νορβηγία διαθέτουν τὰ περισσότερα ἀποθεματικὰ ἀσφαλιστικῶν κεφαλαίων παγκοσμίως τὰ ὁποῖα διογκώθηκαν κατὰ 60% τὴν τελευταία πενταετία, λόγῳ τῶν ὑψηλῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου∙ τὰ κεφάλαια διαδραματίζουν καθοριστικὸ ρόλο στὶς μεγάλες κεφαλαιαγορές, διότι αὐτὰ ἐπενδύουν στὶς ἀγοραπωλησίες ὁμολόγων. Τὰ κεφάλαια τῶν χωρῶν τοῦ Κόλπου ἀνέρχονται πλέον σὲ ἕξι τρις δολλάρια καὶ τῆς Νορβηγίας πλησιάζουν τὰ ἐννεακόσια∙ δηλαδή, κάθε Νορβηγὸς ἔχει περιουσία στὴν ἀσφάλειά του 180000 δολλάρια, διπλάσια τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματός του. Στὸν Κόλπο τὰ ἀποθεματικὰ αὐξήθηκαν κατὰ 1600 δις δολλάρια τὴν περίοδο αὐτή, κατὰ κράτος: Σαουδικὴ Ἀραβία, 680, Ἀμποῦ Ντάμπι, 425, Κουβέιτ, 400, Κατάρ, 175, Ὀμάν, 16, Μπαχρέιν, 11. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ καθοριστικὸς ρόλος τῶν κρατῶν αὐτῶν, ὄχι μόνο στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις, ἀλλὰ καὶ στὶς πολιτικές∙ ὁ μαῦρος χρυσὸς δὲν φαίνεται ὅτι θὰ ὑποχωρήσει, τὸ ἀντίθετο μᾶλλον προβλέπεται.