Πολιορκία τῆς Μπανγκὸνγκ

Τὴν πολιορκία τοῦ κέντρου τῆς Μπαγκόνγκ καὶ τὸν ἀποκλεισμό του ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπη χώρα ἐπιδιώκουν οἱ ἀντιπολιτευόμενοι διαδηλωτὲς τῆς Ταϋλάνδης, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποχρέωση σὲ παραίτηση τῆς πρωθυπουργοῦ τους∙ ἀπ’ τὸ πρωὶ χθὲς εἶχαν συγκεντρωθεῖ χιλιάδες κόσμος στὶς βασικὲς ὁδικὲς ἀρτηρίες, ἀλλὰ δὲν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἀποκλεισμός, παρὰ τὴν μεταφορὰ πολλῶν διαδηλωτῶν ἀπ’ τὶς ἐπαρχίες. Ἡ Γίνγκλουκ Σιναβάρτα ἀρνεῖται νὰ παραιτηθεῖ καὶ βρίσκεται σὲ κυβερνητικὸ γραφεῖο ἐκτὸς τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ καὶ δικοί της ὀπαδοὶ κατέβηκαν στοὺς δρόμους∙ ἡ ἀντιπολίτευση ἐπιδιώκει τὴν ματαίωση τῶν ἐκλογῶν τῆς 2ας Φεβρουαρίου καὶ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἀπορρίπτει ἡ πρωθυπουργὸς τὴν πρόταση, ἐνῶ στηρίζεται στὶς βόρειες ἐπαρχίες καὶ ὁ στρατὸς δηλώνει ὅτι θὰ παραμείνει ἀμέτοχος. Ἡ χώρα ὑφίσταται διαδηλώσεις ἐπὶ τρεῖς μῆνες στὴν πρωτεύουσα, μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία∙ πολλοὶ ἐξωτερικοὶ παράγοντες παρεμβαίνουν στὴν πολιτικὴ ζωῆ τῆς ἐξωτικῆς Ταϋλάνδης.