Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατηρήθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3651 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,4690 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1246, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 106,96. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι τηροῦν στάση ἀναμονῆς κι ἀποφεύγουν μαζικὲς τοποθετήσεις, καθὼς εἶναι ἐξισορροπημένες οἱ ἐξελίξεις στὴν ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία, μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Εὐρώπης∙ ἡ Airbus ἐπέπανῆλθε πέρυσι στὴν πρώτη θέση τῶν καθαρῶν παραγγελιῶν ἀεροσκαφῶν, 1503, ἔναντι 1355 τῆς Boeing, ἡ ὁποία εἶχε πάρει τὰ πρωτεῖα τὸ 2012. Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν δύο μεγάλων σὲ ἀεροπλάνα μαζικῶν μεταφορῶν γίνεται ὀξύτερος, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ παρέδωσαν 643 ἀεροσκάφη, ἀπὸ 626 τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ ἔχουν στὰ βιβλία τους, 5080 κατεγεγραμμένες παραγγελίες, ἔναντι 5559 τῶν ἀνταγωνιστῶν τους∙ ἡ Airbus αἰσθάνεται ὅτι ἔχει κατοχυρώσει ἰσότιμη θέση στὴν ἀγορά, ἐνῶ ἀρχιζει τὴν παραγωγὴ πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν.