Σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ τυραννίδι

Ἡ δεκάτη τρίτη πινακίδα τῶν νόμων τοῦ Σόλωνος, δείχνει ὅτι ὑπῆρχε προηγουμένως ἡ Βουλὴ τοῦ Ἀρείου Πάγου. «Ἀτίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι»∙ ἀπ’ τοὺς στερηθέντες τὰ πολιτικά τους δικαιώματα, πρὶν νομοθετήσει ὁ Σόλων. «Ἐπιτίμους εἶναι πλὴν ὅσοι ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ ὅσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν»∙ ἀποκτοῦν πλήρη δικαιώματα, ἐκτὸς ἐκείνων ὅσοι ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο ἢ ἀπ’ τὸ Ἐφετεῖο. «Ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐπὶ φόνῳ ἢ σφαγαῖσιν ἢ τυραννίδι ἔφευγον ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὅδε»∙ ἢ ἀπ’ τὸ πρυτανεῖο εἶχαν καταδικασθεῖ ἀπ’ τοὺς βασιλεῖς γιὰ φόνο, γιὰ σφαγὴ ἢ γιατὶ θέλησαν ἐπιβάλειν τυραννία κι ἦταν ἐξόριστοι ὅταν ἐφαρμόσθηκε αὐτὸς ὁ νόμος. «Ταῦτα δὴ πάλιν ὡς πρὸ τῆς Σόλωνος ἀρχῆς καὶ νομοθεσίας τὴν ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλὴν οὖσαν ἐνδείκνυνται»∙ αὐτὰ πάλιν δείχνουν ὅτι ὑπῆρχε πρὶν ἀπ’ τὸν Σόλωνα ὁ Ἄρειος Πάγος.