Στροφὴ πρὸς εὐρωομόλογα

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες στὶς κεφαλαιαγορὲς παρουσιάζεται σημαντικὴ στροφὴ πρὸς τὰ εὐρωομόλογα, ὅλων τῶν ἑταίρων∙ ὄχι μόνο πρὸς τὰ γερμανικὰ καὶ τῶν ἄλλων ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐκεῖνα τῶν ἀδυνάμων μελῶν της, καθὼς καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα τὰ ἐπιτόκια ἔπεσαν κάτω ἄπ’ τὰ ἐπίπεδα τοῦ 2010, πρὶν ἀπ’ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐκδίδουν πλέον τὰ ὁμόλογά τους μὲ ἐπιτόκια γύρω στὸ 3%, καὶ ἀναμένεται ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς καὶ τῆς Πορτογαλίας∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς τὸ θεωροῦν αὐτὸ ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν Εὐρωζώνη ὡς σύνολο κι ὄχι μόνο στὴν Γερμανία, ἡ ὁποία καὶ ἀπολαμβάνει, γιἀ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἕνα, ἡ συνέχιση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας στὶς νότιες χῶρες καὶ περισσότερο στὴ Γαλλία, τὸν μεγάλο ἀσθενῆ.